वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७२।७३ २०७२।४।१९ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२।४।८ गते जिल्ला स्तरीय वािषर््क समिक्ष्ाँ गोष्ठी सम्पन्न गरियो ।
जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिबेदन २०७१-०५-२० सूचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुबाट सम्पादन गरेका कार्यक्रम एवंम खर्च गरेको बजेटको विवरण, कार्यक्रम कार्यान्यनका चरणमा भोगेका बाधा अड्चनका विषयहरु, चुनौतिहरु
Skip to toolbar