गै.स.स. डेस्क गठन ,सामाजिक परिचालन एजेन्सी प्रथम बैठक समेत सम्पन्न

आज मिति पौष-१३ ,२०७२ गते जि.वि.स.मा NGO Desk गठन तथा सामाजिक परिचालन एजेन्सी प्रथम बैठक सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा गरिएका निर्णय यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

Meeting minutes NGO DESK

Skip to toolbar